Vzhľadom na skutočnosť, že existuje veľké množstvo rôznych situácií, ktoré vyžadujú riešenie prostredníctvom advokáta, nie je možné zostaviť jednotný cenník pre všetkých klientov a všetky situácie. Naša advokátska kancelária uprednostňuje individuálny prístup a nastavenie výšky a druhu odmeny tak, aby vyhovovala konkrétnym požiadavkám klienta.

V zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb je možné dohodnúť nasledovné druhy odmeny:

Paušálna odmena

Tento druh odmeny je možné rozdeliť do dvoch podskupín.

Hodinová odmena

Hodinová odmena je vhodným spôsobom odmeňovania advokáta v prípade, ak množstvo práce advokáta nie je možné vopred dostatočne presne odhadnúť a klient nemá záujem o pravidelné poskytovanie právnej pomoci na báze paušálnej odmeny za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období.

Podielová odmena

Podielovú odmenu, stanovenú ako podiel na hodnote veci, je možné dohodnúť len v prípade, ak vec závisí od rozhodnutia súdu alebo iného orgánu. Najtypickejším prípadom je odmena za právne zastupovanie pri súdnom vymáhaní pohľadávok.

Tarifná odmena

Tarifná odmena je spôsob odmeňovania advokáta v závislosti od vykonaných úkonov právnej služby. Klient pri tomto spôsobe odmeňovania platí dohodnutú sumu za každý úkon advokáta vykonaný v jeho právnej veci. Za úkony právnej služby sa považujú napríklad stretnutie s klientom alebo s protistranou, vypracovanie podania na súd, účasť na pojednávaní a pod. Odmeňovanie na základe tarifnej odmeny sa používa najmä pri zastupovaní klienta v súdnom alebo inom konaní.